Ostatnie wiadomości

Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10
51
Wiadomości dla Gości / Odp: Spotkania Oddziału Warszawskiego ZSzP - I półrocze 2013 r.
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Adam A. Pszczolkowski dnia Czwartek, 20 Cze 2013, 00:10:27 »
Z powodow losowych nastapila zmiana prelegenta i tytul prelekcji
spotkania, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2013 r.

W związku z powyższym w punkcie 3 będzie miała miejsce prelekcja
Iwony Zawisza-Chrzanowskiej  "Chrystianizacja Litwy na tle stosunków polsko-litewskich"
52
Wiadomości dla Gości / Odp: Spotkania Oddziału Warszawskiego ZSzP - I półrocze 2013 r.
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Adam A. Pszczolkowski dnia Niedziela, 09 Cze 2013, 22:40:05 »
Wielmożni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie
Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej,
które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2013 r., w Warszawie,
o godz. 11.00.
w Klubie Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23.
Program spotkania obejmuje:

1. Sprawy organizacyjne.
2. Relacja ze spotkania oddzialow Zwiazku we Wrocławiu.
3. Prelekcja Izabelli Wiercińskiej "Szlachta w malarstwie miniaturowym".
4. Wolne dyskusje.

Serdecznie zapraszamy do osobistego uczestnictwa w spotkaniu,
wraz z rodziną, znajomymi.
Kontakt w sprawie organizacji spotkania:
Iwona Zawisza -Chrzanowska - wiceprezes Oddziału Warszawskiego. tel 662 549 616

Łączymy wyrazy szacunku,

Zarząd Oddziału w Warszawie
Związku Szlachty Polskiej
53
Wiadomości dla Gości / Odp: Spotkania Oddziału Warszawskiego ZSzP - I półrocze 2013 r.
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Adam A. Pszczolkowski dnia Poniedziałek, 13 Maj 2013, 15:16:41 »
Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie
Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej,
które odbędzie się w dniu 18 maja 2013 r., w Warszawie,
o godz. 11.00.
w Klubie Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23 
Program spotkania obejmuje:

1. Sprawy organizacyjne.
2. Informacje o nowościach wydawniczych.
3. Prelekcję Pana Andrzeja Haratyma
"Województwo mścisławskie (w Wielkim Księstwie Litewskim) w XVIII w."
4. Wolne dyskusje.

Serdecznie zapraszamy do osobistego uczestnictwa w spotkaniu,
wraz z rodziną, znajomymi.
Kontakt w sprawie organizacji spotkania:
członek zarządu oddziału Pan Krzysztof Orłowski, tel. 604 634 752

Łączymy wyrazy szacunku,

Zarząd Oddziału w Warszawie
Związku Szlachty Polskiej
54
Wiadomości dla Gości / Spotkania Oddziału Warszawskiego ZSzP - I półrocze 2013 r.
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Marcin Bartłomiej Olszewski dnia Czwartek, 04 Kwi 2013, 23:17:41 »
Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2013 r., w Warszawie, w Klubie Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23 o godz. 11.00. Program spotkania obejmuje:

1. Sprawy organizacyjne.
2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności w 2012 r.
3. Prelekcję Pana Andrzeja Krzyżanowskiego „Walewice-historia pałacu i dominium w świetle rodzinnej tradycji”.
4. Prelekcję dr Leszka Zakrzewskiego „Konfederacja  ciechanowska 1764 roku”.
5. Wolne dyskusje.

Serdecznie zapraszamy do osobistego uczestnictwa w spotkaniu, wraz z rodziną, znajomymi. Kontakt w sprawie organizacji spotkania:  Wiceprezes Warszawskiego Oddziału ZSzP, Pani Iwona Zawisza, tel. 0 662 549 616.

Łączymy wyrazy szacunku,

Zarząd Związku Szlachty Polskiej
Oddział w Warszawie
55
Wiadomości dla Gości / Spotkania Oddziału Warszawskiego ZSzP - I półrocze 2013 r.
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Marcin Bartłomiej Olszewski dnia Środa, 13 Mar 2013, 22:50:15 »
Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej, które odbędzie się w dniu 23 marca 2013 r., w Warszawie, w Klubie Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23 o godz. 11.00. Program spotkania obejmuje:

1. Sprawy organizacyjne.
2. Prelekcję Pana Piotra Szymona Łosia „Zróżnicowanie wewnętrzne, wzajemne przenikanie i świadomość wspólnoty w środowisku szlacheckim”.
3. Prelekcję Pani Iwony Zawiszy - Chrzanowskiej „Wielkanoc we dworze”.
4. Dzielenie się jajkiem wielkanocnym.
5. Wolne dyskusje.

Serdecznie zapraszamy do osobistego uczestnictwa w spotkaniu, wraz z rodziną, znajomymi. Kontakt w sprawie organizacji spotkania:  Wiceprezes Warszawskiego Oddziału ZSzP, Pani Iwona Zawisza-Chrzanowska, tel. 0 662 549 616.

Łączymy wyrazy szacunku,

Zarząd Związku Szlachty Polskiej
Oddział w Warszawie
56
Wiadomości dla Gości / ANKIETA DLA KANDYDATA/KANDYDATKI na CZŁONKA ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Jerzy Łucki dnia Niedziela, 03 Mar 2013, 22:52:22 »
ANKIETA DLA KANDYDATA/KANDYDATKI na CZŁONKA ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ

Prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety na adres Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej:

Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej
ul. Krakowskie Przedmiescie 13 lok. 151
00-071 Warszawa
Polska

wraz z wymaganymi dokumentami oraz dołączonym dowodem uiszczonej opłąty administracyjnej w wysokości 75 PLN na konto Związku Szlachty Polskiej:

Bank Pekao S.A.

Nr konta: 54 1240 2148 1111 0010 3536 7320
Dla przelewów z zagranicy: Nr SWIFT: PKOPPLPW IBAN: PL54 1240 2148 1111 0010 3536 7320
Bez przesłania dokumentów i załączenia dowodu wpłaty (75 PLN) ankieta pozostanie bez rozpoznania. W żadnym wypadku opłata administracyjna nie jest zwracana.
Pobierz Ankietę:

Ankieta Kandydacka plik PDF (248 KB)  http://www.szlachta.org.pl/pub/ankieta_kandydacka.pdf

Wszystkie informacje podane przez Kandydata/Kandydatkę w Ankiecie mają status poufny i nigdy nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody Kandydata/Kandydatki.
Prosimy o możliwie szczegółowe wypełnienie ankiety. Każdy, nawet pozornie nieistotny szczegół dotyczący przodków i genealogii może mieć znaczenie.

W przypadku, gdy informacje podane w Ankiecie okażą się niewystarczające - można je uzupełnić w oparciu o wskazówki Konsultantów Genealogicznych Związku Szlachty Polskiej. Konsultanci służą pomocą w uzupełnieniu informacji.


WYCIĄG ZE STATUTU ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ

ROZDZIAŁ III
Członkowie Związku

§ 12. Członkiem Związku może być obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, który spełnia ponadto wymogi przewidziane w paragrafie § 13.

§ 13. 1. Do Związku może zostać przyjęta osoba:

1) szlachcic lub szlachcianka, tj. osoba pochodząca w prostej prawej linii męskiej od szlachcica uznawanego przez prawo publiczne Rzeczypospolitej do 1795 r. bądź państw funkcjonujących w latach 1772 – 1918 na terenach historycznych ziem polskich, a dziedzicząca po tymże przodku szlachectwo.

2) żona szlachcica w rozumieniu pkt 1, niedziedzicząca szlachectwa po swych przodkach, na czas małżeństwa lub wdowa po nim na czas wdowieństwa,

3) która ukończyła 18 rok życia,

4) zgadzająca się z postanowieniami statutu i deklaracji programowej,

5) uznająca za fundamentalne wartości wyrażone w haśle „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

2. Szczegółowy zakres prawny, terytorialny i chronologiczny szlachectwa polskiego określa, na potrzeby działalności Związku, Komisja Wywodowa.

3. Samo prawo do herbu, pochodzenie szlacheckie bez prawnego dziedziczenia szlachectwa, kawalerstwo zakonów (orderów), czy przynależność do rodziny posiadającej niegdyś dobra ziemskie, nie jest rozumiane jako szlachectwo i nie uprawnia do członkostwa w Związku.

§ 14. Do Związku nie może być przyjęta:

1. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, z zastrzeżeniem § 14 ust. 7.

2. Osoba, która była funkcjonariuszem w partii komunistycznej lub w jej przybudówkach.

3. Osoba należąca do hitlerowskiego lub stalinowskiego aparatu represji.

4. Osoba należąca do komunistycznych organów bezpieczeństwa w okresie 1944–1990.

5. Osoba niehonorowa.

6. Osoba należąca do organizacji, która w sposób nieuprawniony nadaje ordery, tytuły arystokratyczne, herby lub szlachectwo lub tytuły organizacyjne jednobrzmiące z tytułami szlacheckimi czy arystokratycznymi, a także osoba, która nie należąc do takiej organizacji wspiera ją lub przyjmuje nadawane przez nią tytuły. Listę takich organizacji określa i aktualizuje Zarząd Główny w drodze uchwały.


7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może podjąć decyzję o przyjęciu do Związku osoby skazanej prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa umyślnego.

§ 15. 1. Przyjęcia w poczet członków Związku dokonuje Zarząd Główny na wniosek kandydata złożony w formie pisemnej ankiety kandydackiej i dołączonych do niej dokumentów po ich rozpatrzeniu i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Wywodowej.

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Związku zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji niezbędnej dla udowodnienia dziedziczenia szlachectwa swojego albo swojego męża – w przypadku żony lub wdowy  niedziedziczącej szlachectwa po swoich przodkach. Szlachectwo polskie dowodzone jest za pomocą oryginalnych akt urzędowych, bądź wiarygodnych ich odpisów lub kopii. Herbarze, drukowane spisy szlachty i inne publikacje oraz prywatne  materiały rękopiśmienne traktowane są tylko i wyłącznie jako literatura pomocnicza.

3. Po otrzymaniu ankiety kandydackiej wraz z dołączonymi do niej dokumentami Komisja Wywodowa orzeka, czy ankieta i dokumenty są wystarczające, aby dowieść szlachectwa. Swoją opinię Komisja Wywodowa niezwłocznie przekazuje Zarządowi Głównemu.

4.   Stosunek członkostwa powstaje z chwilą podjęcia przez Zarząd Główny uchwały o przyjęciu w poczet członków Związku. O podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego oraz przesyła do podpisu formularz Deklaracji Członkowskiej.

5. W razie negatywnej opinii Komisji Wywodowej Zarząd Główny odmawia przyjęcia kandydata do Związku albo w uzasadnionych przypadkach odsyła sprawę do ponownego rozpatrzenia.

6. Do uchwały o odmowie przyjęcia dołącza się uzasadnienie merytoryczne.

7. Po uzupełnieniu przez kandydata odesłanej ankiety kandydackiej postępowanie rekrutacyjne biegnie od początku.

8. W przypadku przedstawienia przez kandydata, któremu odmówiono Członkostwa w Związku, nowych informacji, które uzasadniałyby jego przyjęcie do Związku, Zarząd Główny na podstawie pisemnego wniosku kandydata oraz opinii Komisji Wywodowej, po jego rozpatrzeniu wydaje właściwą uchwałę.

§ 16. 1. Zarząd Główny powołuje w drodze uchwały Komisję Wywodową będącą jego ciałem doradczym, strzegącym szlacheckiego charakteru Związku.

2. Członkiem Komisji Wywodowej może być członek Związku wykazujący się wybitną wiedzą z dziedziny genealogii, heraldyki lub prawa szlacheckiego.

3. Do Komisji należy:

1) Ustalanie zakresu szlachectwa polskiego, na potrzeby działalności Związku.

2) Ustalanie wymogów, których spełnienie jest niezbędne do udowodnienia szlachectwa kandydata do Związku.

3) Ocena i wyrażanie opinii na temat wystarczalności wywodowej materiałów zawartych w ankietach kandydackich i dokumentacji przedłożonej Komisji.

4) Prowadzenie korespondencji z kandydatem w sprawach uzupełnienia materiałów do ankiety, aż do momentu orzeczenia o zatwierdzeniu lub odmowie przyjęcia wniosku, jak również w razie potrzeby po przyjęciu do Związku.

5) Opracowanie w porozumieniu z Zarządem Głównym obowiązującej ankiety kandydackiej wraz z instrukcją do niej.

6) Ewidencjonowanie, katalogowanie, porządkowanie i okresowa aktualizacja materiałów wywodowych i członkowskich.

7) Dbałość o poprawność heraldyczną i przynależność herbową członków Związku.

4. Zarząd Główny powołuje w drodze uchwały Konsultantów Genealogicznych Związku. Konsultantem Genealogicznym Związku może być osoba wykazująca się wybitną wiedzą z dziedziny genealogii szlacheckiej. Aktualna lista konsultantów jest jawna i dostępna osobom zainteresowanym.

§ 17.  Członek Związku deklaruje przynależność do jednego z Oddziałów Związku. Brak deklaracji oznacza przynależność do jednostki macierzystej (Zarząd Główny). Każdy Członek Związku może z uzasadnionych powodów zmienić przynależność do Oddziału w drodze pisemnego wniosku. Przynależności do Oddziału nie można zmieniać w okresie wyborów Delegatów.

§ 18. Członkowie są zobowiązani do:

1) Honorowego postępowania.

2) Stosowania się do postanowień i zasad wypływających ze statutu.

3) Uiszczania wpisowego i regularnego opłacania składek Członkowskich.

4) Uczestniczenia w działalności Związku

§ 19. Członkowie Związku mają prawo :

1) Uczestniczyć we wszystkich formach działalności Związku, w szczególności brać udział w Walnym Zebraniu/Walnym Zebraniu Delegatów,

2) Występować z wnioskami do władz Związku,

3) Wybierać i być wybieranym do władz Związku,

4) Być powiadamiani o wszelkich inicjatywach podejmowanych przez władze Związku,

5) Do legitymacji i oznaki Związku.

§ 20. Przyczyną ustania członkostwa jest:

1. Śmierć Członka.

2. Złożenie przez Członka do Zarządu Głównego pisemnego oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Związku.

3. Skreślenie z listy Członków Związku z powodu:

a) Skazania Członka prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, z zastrzeżeniem § 20 ust. 5.

b) Ujawnienia nieznanych lub zatajonych przez Członka informacji, które wykluczałyby możliwość członkostwa w Związku.

c) Nieprzestrzegania przez Członka postanowień statutu lub uchwał władz Związku.

d) Niepłacenie składek przez okres 1 roku, bez złożenia  stosownych wyjaśnień.

4. Wykluczenie z grona Członków Związku z powodu:

a) Postępowania niehonorowego Członka.

b) Działania na szkodę Związku lub dobrego imienia polskiej szlachty.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może podjąć decyzję o nieskreślaniu Członka z listy Członków Związku w razie skazania go prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa umyślnego.

§ 21. Uchwałę o ustaniu członkostwa podejmuje Zarząd Główny. Przed podjęciem decyzji Zarząd Główny może zwrócić się o wyjaśnienia do Członka lub do osób, od których pochodzi informacja uzasadniająca ustanie członkostwa

§ 22. Od uchwały o skreśleniu z przyczyn wskazanych w § 20 ust. 3 lub o wykluczeniu z przyczyn wskazanych w § 20 ust. 4 Członek może odwołać się w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem, za pośrednictwem Zarządu Głównego, do Walnego Zebrania/Walnego Zebrania Delegatów. W takim przypadku Zarząd Główny zwołuje niezwłocznie nadzwyczajne Walne Zebranie Członków/Walne Zebranie Delegatów, wyznaczając jego termin na dzień przypadający nie później niż w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia odwołania.

§ 22a. Członkostwo w Związku ustaje:

1) w przypadku śmierci Członka albo złożenia przez Członka pisemnego oświadczenia do Zarządu Głównego o rezygnacji z członkostwa w Związku

- z chwilą zaistnienia tych zdarzeń,

2) w przypadku skreślenia z listy Członków z przyczyn wskazanych w § 20 ust. 3 lub wykluczenia z grona Członków Związku z przyczyn wskazanych w § 20 ust. 4

– z chwilą upływu terminu do złożenia odwołania od uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu lub wykluczeniu, a w przypadku złożenia odwołania od tej uchwały – z chwilą podjęcia przez Walne Zebranie/Walne Zebranie Delegatów uchwały podtrzymującej uchwałę Zarządu Głównego.

57
Wiadomości dla Gości / Spotkania Oddziału Warszawskiego ZSzP - I półrocze 2013 r.
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Marcin Bartłomiej Olszewski dnia Piątek, 15 Lut 2013, 16:51:25 »
Wielmożni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2013 r., w Warszawie, w Klubie Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23 w Sali Tanecznej o godz. 11.00.

Program spotkania obejmuje:

1. Sprawy organizacyjne.
2. Prelekcję Pana prof. Stanisława Rostworowskiego „Dzieje rodzin fundatorów Świętej Góry” (koło Gostynia).
3. Prelekcję Pana Adama Pszczółkowskiego „Drobna szlachta w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle taryfy podymnego 1775 roku”.
4. Wolne dyskusje.

Serdecznie zapraszamy do osobistego uczestnictwa w spotkaniu, wraz z rodziną, znajomymi. Kontakt w sprawie organizacji spotkania:  Wiceprezes Warszawskiego Oddziału ZSzP, Pani Iwona Zawisza, tel. 0 662 549 616.

Łączymy wyrazy szacunku,

Zarząd Związku Szlachty Polskiej
Oddział w Warszawie
58
Wiadomości dla Gości / Odp: Spotkania Oddzialu Warszawskiego ZSzP - II półrocze 2012
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Marcin Bartłomiej Olszewski dnia Piątek, 07 Gru 2012, 22:38:06 »
Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2012 r. (piątek), w Warszawie, w Hotelu Europejskim, przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, w Sali Pompejańskiej na I piętrze o godz. 18.00. 
 
W programie zebrania przewidziane są:

1. Informacje o sprawach przeszłych, bieżących i przyszłych.
2. Pan Tomasz Jaszczołt: Relacja z wyjazdu naukowo-badawczego do Moskwy.
3. Prelekcja: ks. Robert Ogrodnik, „ks. Kazimierz Lutosławski z Drozdowa, kapłan i mąż stanu”.
4. Opłatek wraz ze wspólnie przygotowanym poczęstunkiem.
5. Wolne dyskusje.

Serdecznie zapraszamy do osobistego uczestnictwa w spotkaniu, wraz z rodziną, znajomymi. Kontakt w sprawie organizacji spotkania:  Wiceprezes Warszawskiego Oddziału ZSzP, Pani Iwona Zawisza-Chrzanowska, tel. 788 071 456 i 622 549 616.

Łączymy wyrazy szacunku,

Zarząd Związku Szlachty Polskiej
Oddział w Warszawie
59
Wiadomości dla Gości / Spotkania Oddzialu Warszawskiego ZSzP - II półrocze 2012
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Marcin Bartłomiej Olszewski dnia Czwartek, 08 Lis 2012, 01:10:45 »
Wielmożni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej w dniu 17 listopada 2012 r., w Warszawie, w  Hotelu Europejskim, przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, w Małej Sali Konferencyjnej (idąc od wejścia głównego w lewo, na półpiętrze, za schodami) o godz. 11.00
 
W programie zebrania przewidziane są:

1. Sprawy bieżące.
2. Prelekcja: Pan Ludwik Chełmicki „Ksiądz prałat Zygmunt Chełmicki herbu Nałęcz, wybitny mówca, działacz społeczny, polityk i wydawca”.
3. Pani Iwona Zawisza-Chrzanowska, prezentacja książki „Wołyńskie Echa” autorstwa Kamila de Pourbaix.
4. Wolne dyskusje.

Serdecznie zapraszamy do osobistego uczestnictwa w spotkaniu, wraz z rodziną, znajomymi. Kontakt w sprawie organizacji spotkania:  Wiceprezes Warszawskiego Oddziału ZSzP, Pani Iwona Zawisza-Chrzanowska, tel. 0 662 549 616.

Łączymy wyrazy szacunku,

Zarząd Związku Szlachty Polskiej
Oddział w Warszawie
60
Wiadomości dla Gości / Spotkania Oddzialu Warszawskiego ZSzP - II półrocze 2012
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Marcin Bartłomiej Olszewski dnia Niedziela, 14 Paź 2012, 20:17:37 »
Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej, które odbędzie się w dniu 26 października 2012 r. (piątek), w Warszawie, w  Hotelu Europejskim, przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, w Małej Sali Konferencyjnej (idąc od wejścia głównego w lewo, na półpiętrze, za schodami) o godz. 17.30.

W programie zebrania przewidziane są:

1. Informacje o sprawach przeszłych, bieżących i przyszłych.
2. Informacje wydawnicze.
3. Prelekcja: Panowie Eugeniusz Czerniecki, Aleksander Pszonkowski „Szlachta Ukrainy”- dziesięciolecie serii wydawniczej. Po prelekcji możliwość nabycia publikacji wydawnictwa „Janina” z Białej Cerkwi.
4. Wolne dyskusje.

Serdecznie zapraszamy do osobistego uczestnictwa w spotkaniu, wraz z rodziną, znajomymi. Kontakt w sprawie organizacji spotkania:  Wiceprezes Warszawskiego Oddziału ZSzP, Pani Iwona Zawisza-Chrzanowska, tel. 0 662 549 616.

Łączymy wyrazy szacunku,

Zarząd Związku Szlachty Polskiej
Oddział w Warszawie
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10