Autor Wątek: DAWNY STATUT - Związku Szlachty Polskiej  (Przeczytany 10613 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Jerzy Łucki

  • Konsultant genealogiczny,
  • Administrator
  • *****
  • Wiadomości: 3129
  • Podziękuj: 37
DAWNY STATUT - Związku Szlachty Polskiej
« dnia: Piątek, 11 Kwi 2008, 17:58:50 »
DAWNY STATUT
Związku Szlachty Polskiej

w brzmieniu ustalonym przez Walne Zebranie Związku Szlachty Polskiej  26 listopada 2005 r.
zarejestrowany postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ z dnia 16 lutego 2006 r.
 

STATUT  ZWIĄZKU  SZLACHTY  POLSKIEJ

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.     Stowarzyszenie działa pod nazwą Związek Szlachty Polskiej.

§ 2.     Siedzibą Związku Szlachty Polskiej, zwanego dalej Związkiem, jest miasto Gdańsk.

§ 3.     1. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

             2. Związek może być członkiem międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 4.     Związek może tworzyć oddziały terenowe.

§ 5.     Związek posiada osobowość prawną.

§ 6.     Związek może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 7.     Związek używa pieczęci okrągłej z jego znakiem i podłużnej z jego nazwą i adresem.

§ 8.     Znak Związku przedstawia na okrągłym, amarantowym tle obrzeżonym napisem „Związek Szlachty Polskiej”, hełm rycerski, na nim labry i korona szlachecka oraz klejnot – Orzeł Biały w koronie zamkniętej z krzyżem. Wokół błękitny otok z napisem „Ad maiora natus sum”.

§ 9.     1. Związek Szlachty Polskiej używa sztandaru. Jest on symbolem sławy, tradycji, honoru oraz wierności zasadom szlachty Rzeczypospolitej.

             2. Sztandar służy do uroczystych wystąpień Związku Szlachty Polskiej.

             3. Sztandar składa się z płata, głowicy i drzewca. Na stronie głównej amarantowego płata w kształcie kwadratu znajduje się krzyż kawalerski biały, w jego środku znak Związku Szlachty Polskiej opisany w § 8. Przez środek ramion krzyża kawalerskiego biegną błękitne wąskie pasy, które tworzą krzyż równoramienny. Strona odwrotna jest identyczna. Płat sztandaru obszyty jest z trzech stron srebrną frędzlą, czwarty bok – skórą do zamocowania na drzewcu.

             4. Sztandary oddziałów zawierają ponadto, umieszczony w górnym przydrzewcowym rogu płata, biały numer kolejny oddziału w środku okręgu utworzonego z napisu – nazwy oddziału ("Oddział w …").

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§ 10.  1. Celem Związku jest:

1)  Integracja i reprezentacja środowiska szlacheckiego oraz ochrona dobrego imienia szlachty Rzeczypospolitej Wielu Narodów.

2)  Popularyzacja i promowanie kultury, dorobku i najlepszych tradycji szlacheckich oraz odrodzenie i zachowanie etosu rycerskiego.

3)  Prowadzenie działań zmierzających do zachowania dorobku kulturalnego środowiska szlacheckiego oraz materialnych i niematerialnych pomników przeszłości szlacheckiej.

4)  Wspieranie rozwoju, samodoskonalenia się i edukacji współczesnej szlachty dla dobra Ojczyzny i jej samej.

             2. Związek realizuje swoje cele poprzez:

1)  Prowadzenie działalności społecznej, kulturalnej, wydawniczej i filantropijnej.

2)  Organizowanie odczytów, seminariów, spotkań dyskusyjnych i towarzyskich, konferencji i kongresów.

3)  Współpracę z organizacjami pokrewnymi ideowo i pomocnymi w realizacji celów statutowych.

§11.   Cele i środki działania Związku rozwija deklaracja programowa będąca załącznikiem do statutu.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Związku.

§ 12.  Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych i honorowych.

§ 13.  1. Członkiem zwyczajnym Związku może być obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, który spełnia ponadto wymogi przewidziane w niniejszym paragrafie

             2. Do Związku może zostać przyjęta osoba:

1)  pochodzenia szlacheckiego w linii męskiej (syn lub córka ojca szlachcica),

2)  która ukończyła 18 rok życia,

3)  zgadzająca się z postanowieniami statutu i deklaracji programowej,

4)  uznająca za fundamentalne wartości wyrażone w haśle „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

§ 14.  Do Związku nie może być przyjęta:

1. Osoba karana sądownie za przestępstwa.

2. Osoba, która była funkcjonariuszem w partii komunistycznej lub w jej przybudówkach.

3. Osoba należąca do hitlerowskiego lub stalinowskiego aparatu represji.

4. Osoba należąca do komunistycznych organów bezpieczeństwa w okresie 1944–1990.

5. Osoba niehonorowa.

6. Osoba należąca do organizacji, która w sposób nieuprawniony nadaje ordery, tytuły arystokratyczne, herby lub szlachectwo lub tytuły organizacyjne jednobrzmiące z tytułami szlacheckimi czy arystokratycznymi, a także osoba, która nie należąc do takiej organizacji wspiera ją lub przyjmuje nadawane przez nią tytuły. Listę takich organizacji określa i aktualizuje Zarząd Główny w drodze uchwały.

§ 15.  Przyjęcia w poczet Członków zwyczajnych Związku dokonuje Zarząd Główny Związku na podstawie pisemnej ankiety kandydackiej. Formę i treść ankiety ustala Zarząd Główny po zasięgnięciu opinii Konsultantów Genealogicznych.

§ 16.  1. Zarząd Główny powołuje w drodze uchwały Konsultantów Genealogicznych Związku. Konsultantem Genealogicznym Związku może być osoba wykazująca się wybitną wiedzą z dziedziny genealogii szlacheckiej. Aktualna lista konsultantów jest jawna i dostępna osobom zainteresowanym.

             2. W przypadku, gdy dane przedstawione przez kandydata w ankiecie nie pozwalają na jednoznaczne podjęcie uchwały o przyjęciu w poczet Związku, Zarząd Główny zwraca się do właściwych według ich specjalności Konsultantów Genealogicznych Związku o wydanie opinii.

             3. Po zapoznaniu się z opinią Konsultantów Genealogicznych Zarząd Główny podejmuje uchwałę:

-  przyjęciu w poczet Członków Związku, lub

-  odmowie przyjęcia w poczet Członków Związku, lub

-  odesłaniu ankiety kandydackiej do uzupełnienia przez kandydata.

             4. Do uchwały o odmowie przyjęcia dołącza się uzasadnienie merytoryczne.

             5. Po uzupełnieniu przez kandydata odesłanej ankiety kandydackiej postępowanie rekrutacyjne biegnie od początku.

             6. W przypadku przedstawienia przez kandydata, któremu odmówiono Członkostwa w Związku, nowych informacji, które uzasadniałyby jego przyjęcie do Związku, Zarząd Główny na podstawie pisemnego wniosku kandydata, po jego rozpatrzeniu wydaje właściwą uchwałę.

             7. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Główny uchwały o przyjęciu; o podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego oraz przesyła do podpisu formularz Deklaracji Członkowskiej.

             8. Członek Związku deklaruje przynależność do jednego z Oddziałów Związku. Brak deklaracji oznacza przynależność do jednostki macierzystej (Zarząd Główny). Każdy Członek Związku może z uzasadnionych powodów zmienić przynależność do Oddziału w drodze pisemnego wniosku. Przynależności do Oddziału nie można zmieniać w okresie wyborów Delegatów.

§ 17.  Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w propagowaniu tradycji i kultury szlacheckiej. Decyzję o nadaniu Członkostwa podejmuje Zarząd Główny.

§ 18.  1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

1)  Honorowego postępowania.

2)  Stosowania się do postanowień i zasad wypływających ze statutu.

3)  Uiszczania wpisowego i regularnego opłacania składek Członkowskich.

4)  Uczestniczenia w działalności Związku

             2. Członkowie honorowi są zobowiązani do:

1)  Honorowego postępowania.

2)  Stosowania się do postanowień i zasad wypływających ze statutu.

§ 19.  1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo :

1)  Uczestniczyć we wszystkich formach działalności Związku, w szczególności brać udział w Walnym Zebraniu/Walnym Zebraniu Delegatów,

2)  Występować z wnioskami do władz Związku,

3)  Wybierać i być wybieranym do władz Związku,

4)  Być powiadamiani o wszelkich inicjatywach podejmowanych przez władze Związku,

5)  Do legitymacji i oznaki Związku.

             2. Członkowie honorowi mają prawa określone w ustępie 1, z wyjątkiem punktu 3.

§ 20.  Przyczyną ustania członkostwa jest:

             1. Skreślenie z listy Członków Związku z powodu:

a)   Skazania Członka prawomocnym wyrokiem sądu na karę za popełnienie przestępstwa.

b)   Ujawnienia nieznanych lub zatajonych przez Członka przy przyjęciu do Związku informacji, które zdecydowanie eliminowałyby możliwość przyjęcia go w poczet Członków Związku.

c)   Nieprzestrzegania przez Członka postanowień statutu lub uchwał władz Związku.

d)   Niepłacenie składek przez okres 1 roku, bez złożenia  stosownych wyjaśnień.

e)   Prawomocnego wyroku sądu pozbawiającego Członka praw obywatelskich.

             2. Wykluczenie z grona Członków Związku z powodu:

a)   Postępowania niehonorowego Członka.

b)   Działania na szkodę Związku lub dobrego imienia polskiej szlachty.

§ 21.  Uchwałę o ustaniu członkostwa podejmuje Zarząd Główny. Przed podjęciem decyzji Zarząd Główny może zwrócić się o wyjaśnienia do Członka lub do osób, od których pochodzi informacja uzasadniająca ustanie członkostwa

§ 22.  1. Od uchwały o skreśleniu lub o wykluczeniu Członek może odwołać się w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem, za pośrednictwem Zarządu Głównego, do Walnego Zebrania/Walnego Zebrania Delegatów. W takim przypadku Prezes Zarządu Głównego zwołuje niezwłocznie nadzwyczajne Walne Zebranie Członków/Walne Zebranie Delegatów.

             2. Osoba, której członkostwo w Związku ustało zwraca legitymację Członkowską oraz oznakę Związku Zarządowi Głównemu.

ROZDZIAŁ IV
Władze Związku

§ 23.  Władzami Związku są :

1. Walne Zebranie lub Walne Zebranie Delegatów

2. Zarząd Główny.

3. Komisja Rewizyjna.

§ 24.  1. Walne Zebranie tworzą Członkowie Związku.

2. W przypadku gdy liczba Członków Związku przekroczy 100 osób Walne Zebranie zostaje zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów.

3. Walne Zebranie Delegatów tworzą Delegaci i Zarząd Główny.

4. Poza osobami wymienionymi w ust. 3 prawo udziału w Walnym Zebraniu Delegatów, bez prawa głosu, mają pozostali Członkowie Związku, Reprezentanci Regionalni Związku oraz Konsultanci Genealogiczni Związku.

5. Walne Zebranie/Walne Zebranie Delegatów zbiera się:

1)  Co najmniej raz na pięć lat na posiedzeniu zwykłym.

2)  Na posiedzeniach nadzwyczajnych:

a)   na wniosek Prezesa Zarządu Głównego;

b)   na pisemny wniosek co najmniej 1/5 Członków Związku lub pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej;

6. Delegaci wybierani są przez Walne Zebranie Członków Oddziałów, między 60 a 30 dniem przed terminem Walnego Zebrania Delegatów. W przypadku konieczności zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, wybory Delegatów odbywają się w terminie ustalonym przez Zarząd Oddziału, minimum 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów.

7. Wybory Delegatów odbywają się w głosowaniu tajnym, większością zwykłą, przy obecności co najmniej połowy składu Walnego Zebrania Członków Oddziału. Głosowanie może mieć charakter jawny, jeśli opowie się za tym większość 2/3 obecnych na głosowaniu Członków Oddziału.

8. Prawo wyborcze czynne i bierne w wyborach Delegatów posiada każdy Członek Związku, według zadeklarowanej przez siebie przynależności do danego Oddziału.

9. W Oddziale powołuje się jednego Delegata na każdych:

a)   10 Członków Oddziału jeśli ogólna liczba Członków Związku wynosi od 100 do 1000 Członków

b)   25 Członków Oddziału jeśli ogólna liczba Członków Związku wynosi od 1001 do 2500 Członków

c)   50 Członków Oddziału, jeśli ogólna liczba Członków Związku wynosi od 2501 do 5000 Członków

             10. a)  Liczbę Członków Oddziału stanowiącą podstawę obliczenia liczby wybieranych w Oddziale Delegatów zaokrągla się od  pięciu Członków w górę, do pełnych dziesiątek.

b)  Jeśli liczba Członków Oddziału jest mniejsza od wymaganej dla wyboru 1 Delegata, Członków takiego Oddziału reprezentuje na Walnym Zebraniu Delegatów Prezes Oddziału, a jeśli nie może on wziąć udziału w Walnym Zebraniu – wyznaczony przez niego Członek Zarządu Oddziału.

c)  Jeśli z powodu braku kworum nie dojdzie do wyboru Delegatów w Oddziale, stosuje się odpowiednio przepis poprzedni (§ 24 pkt. 10 b).

             11. W wypadku gdy ogólna liczba Członków Związku przekroczy 5001 osób, do ustalenia ogólnej liczby Delegatów oraz liczby Delegatów wybieranych w Oddziałach stosuje się proporcjonalny przelicznik według wzoru zawartego w pkt. 9 niniejszego paragrafu.

             12. a)  Członkowie, którzy nie zadeklarowali przynależności do żadnego z oddziałów (§ 16 ust. 8) do 50 dnia przed terminem Walnego Zebrania lub 15 dnia przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania uczestniczą w wyborach Delegatów zorganizowanych przez Zarząd Główny.

b)  Do wyborów wspomnianych w pkt. a) stosuje się zasady podane w niniejszym paragrafie dla wyborów Delegatów przez Oddziały z wyjątkiem kworum, które określa się jako: w pierwszym terminie – co najmniej połowa Członków, którzy nie zadeklarowali przynależności do żadnego z oddziałów, w drugim terminie (minimum 30 minut po pierwszym terminie) bez względu na liczbę obecnych.

c)  Liczbę Delegatów do wybrania ustala się proporcjonalnie do liczby obecnych. Jeśli liczba obecnych Członków jest mniejsza od wymaganej dla wyboru 1 Delegata, Członkowie wybierają spośród siebie jednego Delegata na Walne Zebranie Delegatów. Delegatem tym nie może być Prezes Związku.

             13. Kadencja Delegatów wygasa po zakończeniu Walnego Zebrania Delegatów/Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, na które zostali wybrani.

§ 25.  Posiedzenia zwykłe i posiedzenia nadzwyczajne Walnego Zebrania/Walnego Zebrania Delegatów są zwoływane przez Prezesa Zarządu Głównego, który wyznacza termin i miejsce posiedzenia.

§ 26.  1. Walne Zebranie/Walne Zebranie Delegatów:

1) Wybiera Prezesa Zarządu Głównego, który następnie proponuje kandydatów na Członków Zarządu Głównego w liczbie odpowiadającej osobowemu składowi Zarządu

2) Wybiera zaproponowanych Członków Zarządu Głównego.

             2. 1) W przypadku nie wybrania zaproponowanych przez Prezesa Członków Zarządu Głównego, Prezes może złożyć rezygnację.

2) W przypadku złożenia przez Prezesa rezygnacji, określonej w poprzednim ustępie, następują ponowne wybory Prezesa.

3) W przypadku nie złożenia przez Prezesa rezygnacji, określonej w ustępie 1), Walne Zebranie/Walne Zebranie Delegatów dokonuje wyboru pozostałych Członków Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zebrania/Walnego Zebrania Delegatów.

             3. Walne Zebranie/Walne Zebranie Delegatów dokonuje:

1) Wyboru Komisji Rewizyjnej.

2) Zmiany statutu.

3) Przywracania Członkostwa.

4) Odwoływania Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej przez wotum nieufności co najmniej 4/5 Walnego Zebrania/Walnego Zebrania Delegatów na pisemny wniosek co najmniej 15 Członków.

5) Odwoływania poszczególnych Członków Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej, na wniosek co najmniej 5 Członków/Delegatów, większością 4/5 głosów.

§ 27.  Walne Zebranie/Walne Zebranie Delegatów. Obraduje według porządku obrad ustalonego przez Zarząd Główny. Porządek obrad można uzupełnić na wniosek każdego z uczestników Zebrania, któremu przysługuje prawo głosu, za zgodą większości zwykłej obecnych na Zebraniu Członków/Delegatów.

§ 28.  1. Walne Zebranie/Walne Zebranie Delegatów podejmuje uchwały:

1) w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa Członków/Delegatów.

2) w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

2. Drugi termin Walnego Zebrania/Walnego Zebrania Delegatów nie może przypaść wcześniej niż 30 minut od momentu pierwszego terminu.

§ 29.  1. Z wyjątkami przewidzianymi w statucie uchwały Walnego Zebrania/Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się jedynie głosy za i przeciw uchwale.

             2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Związku zapadają jeśli opowie się za nimi 2/3 Członków /Delegatów obecnych w I lub II terminie na Walnym Zebraniu/Walnym Zebraniu Delegatów

             3. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem pkt. 4 niniejszego paragrafu

             4. Członkowie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej są wybierani przez Walne Zebranie/Walne Zebranie Delegatów w głosowaniu tajnym, chyba, że więcej niż połowa biorących udział w Walnym Zebraniu/Walnym Zebraniu Delegatów opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

§ 30.  Organem wykonawczym jest Zarząd Główny. Zarząd Główny tworzą: Prezes, Sekretarz, Skarbnik i dwóch Członków Zarządu.

§ 31.  Zarząd Główny uchwala wewnętrzny regulamin działania.

§ 32.  1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) Przygotowywanie programu działania na bieżący rok.

2) Opracowywanie dokumentów wyrażających stanowisko Związku wobec wydarzeń politycznych i kulturalnych w kraju.

3) Podejmowanie decyzji w sprawie współpracy z innymi organizacjami oraz decyzji w sprawie członkostwa Związku w międzynarodowych organizacjach o podobnych celach działania.

4) Przyjmowanie i wydalanie Członków.

5) Interpretacja statutu.

6) Powoływanie Konsultantów genealogicznych Związku oraz Konsultantów – ekspertów w innych dziedzinach.

7) Ustalanie wysokości składki rocznej i wpisowego.

             2. Prezes reprezentuje Związek na zewnątrz oraz kieruje pracą Zarządu.

             3. Sprawy sporne rozwiązuje się w drodze głosowania, w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał Zarządu Głównego

§ 33.  1. W miarę potrzeby Zarząd Główny Związku może powoływać Regionalnych Przedstawicieli Związku

             2. Do zadań regionalnych przedstawicieli Związku należy:

1) propagowanie celów Związku w regionie,

2) przekazywanie Zarządowi Głównemu informacji i opinii o inicjatywach regionalnych instytucji i towarzystw działających na rzecz rozwoju regionu,

3) wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd w zakresie bieżącego kierowania działalnością Związku,

§ 34.  Kadencja Zarządu Głównego trwa pięć lat.

§ 35.  Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 4/5 składu Zarządu Głównego. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa.

§ 36.  Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku. Komisję Rewizyjną stanowią wybrani przez Walne Zebranie, na okres 5 lat, trzej działacze Związku.

§ 37.  1. Komisję Rewizyjną tworzą:

1) Przewodniczący,

2) Dwóch Członków.

             2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Członkowie Komisji.

§ 38. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

1.   Kontrolowanie przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Związku.

2.   Kontrolowanie przynajmniej raz w roku majątku Związku i sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd Główny

3.   Kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania/Walnego Zebrania Delegatów przez Zarząd Główny

4.   Przedkładanie Walnemu Zebraniu/Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdania oraz wniosku o udzielenie Zarządowi Głównemu absolutorium

5.   Wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym statucie

§ 39.  Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością przy obecności wszystkich Członków Komisji.

§ 40.  Komisja Rewizyjna ustala wewnętrzny regulamin działania.

§ 41.  1. Członkostwo w Zarządzie Głównym lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

1) Upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji uważa się moment złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu/Walnym Zebraniu Delegatów, na którym dokonuje się wyboru nowych władz,

2) ustania Członkostwa w Związku,

3) zrzeczenia się udziału w tych władzach,

4) odwołania przez Walne Zebranie/Walne Zebranie Delegatów zgodnie z § 26 pkt. 3.

§ 42.  1. W przypadku, gdy w czasie trwania kadencji Zarządu Głównego dojdzie do złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji przez Członka Zarządu Głównego, lub ustania jego Członkostwa, pozostali Członkowie Zarządu Głównego mogą w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, dokonać wyboru następcy na tę funkcję spośród Członków Związku.

2. Postanowienie ustępu 1. niniejszego paragrafu nie ma zastosowania do Prezesa Związku.

3. Rezygnacja, o której mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, musi być sporządzona w formie pisemnej, własnoręcznie podpisana i wskazywać powody rezygnacji, chyba, że rezygnacja jest efektem nieprzewidywalnych zdarzeń (śmierć, znaczny uszczerbek na zdrowiu, zaginięcie, uznanie za zmarłego) albo ustania Członkostwa.

4. Kadencja Członka Zarządu Głównego wybranego w sposób przewidziany w niniejszym paragrafie upływa wraz z końcem kadencji całego Zarządu Głównego.

5. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V
Majątek Związku

§ 43.  Majątek Związku pochodzi z:

1) wpisowego i składek Członkowskich,

2) darowizn i zapisów,

3) działalności gospodarczej

4) dotacji, grantów, funduszy ze środków unijnych i wszystkich innych dozwolonych prawem źródeł krajowych i zagranicznych

§ 44.  Pieczę nad finansami sprawuje Skarbnik podlegający kontroli Komisji Rewizyjnej.

§ 45.  Skarbnik zobowiązany jest do przedstawiania Zarządowi raportów z wydatków i wpływów co miesiąc. Co roku sporządza pisemne sprawozdanie.

§ 46.  Do dokonywania czynności prawnych, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób wchodzących w skład Zarządu Głównego w tym Prezesa.

ROZDZIAŁ VI
Oddziały terenowe Związku

§ 47.  1. Oddziały terenowe Związku mogą powstać po wyznaczeniu przez Zarząd Główny delegacji do ich stworzenia.

2. Minimalna liczba Członków potrzebna do powołania oddziału wynosi 10 osób.

§ 48.  Oddziały terenowe nie posiadają osobowości prawnej.

§ 49.  1. Władzami Oddziału są:

a)   Walne Zebranie Członków Oddziału,

b)   Zarząd Oddziału,

c)   Komisja Rewizyjna Oddziału.

2. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa 3 lata. Istnieje możliwość powołania/wyboru Członka na kolejną kadencję.

3. Walne Zebranie Członków Oddziału tworzą wszyscy Członkowie Oddziału. Członkami Oddziału są Członkowie Związku zgodnie z deklaracją określoną w § 16 ust. 8.

a)   Zarząd Oddziału składa się z Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i dwóch Członków Zarządu. Istnieje możliwość powołania Wiceprezesa Oddziału i dodatkowych Członków Zarządu, jeśli tak postanowi Walne Zebranie Członków Oddziału.

b)   Prezesów oddziałów terenowych powołuje i odwołuje Zarząd Główny, a pozostałych Członków Zarządu Oddziału oraz Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie Członków Oddziału w głosowaniu tajnym, zwykłą większością, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Głosowanie może mieć charakter jawny, jeśli opowie się za tym większość 2/3 obecnych na głosowaniu Członków Oddziału.

c)   W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wchodzą 3 Członkowie Oddziału wybrani przez Walne Zebranie Członków Oddziału. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

§ 50.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:

a)  uchwalanie programów działania,

b)  przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań ustępujących władz,

c)  udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

d)  wybór Delegatów na Walne Zebranie Delegatów,

e)  wybór Zarządu Oddziału zgodnie z § 49 ust. 4 pkt. b),

f)   wybór Członków Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 51.  Do kompetencji Zarządu Oddziału należy kierowanie bieżącą działalnością Oddziału w zakresie umocowania udzielonego przez Zarząd Główny.

§ 52.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności finansowej Oddziału i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału wniosku o udzielenie lub o nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

§ 53.  Uchwały Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością w obecności co najmniej 3 Członków w/w organów.

§ 54.  1. Na koniec roku kalendarzowego Oddział sporządza sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej. Sprawozdanie finansowe winno być dostarczone Zarządowi Głównemu w terminie do 31 stycznia, by umożliwić Zarządowi Głównemu sporządzenie bilansu zbiorczego.

2. Zgodnie ze zwyczajami Zarząd Oddziału prowadzi księgi protokołów z zebrań, kopie korespondencji, analityczny wykaz Członków itp. czynności związane z działalnością statutową.

3. Wszelkie wystąpienia oficjalne, nawiązywanie kontaktów i współpracy (w szczególności: z partiami politycznymi i organizacjami), a także wyrażanie opinii w imieniu Związku lub Oddziału przez Zarząd Oddziału – wymaga uzgodnienia z Zarządem Głównym.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 55.  Rozwiązanie Związku następuje:

-  w wyniku zmniejszenia się liczby Członków poniżej 15 osób, na wniosek organu nadzorującego,

-  z innych przyczyn, w drodze uchwały Walnego Zebrania/Walnego Zebrania Delegatów.

§ 56.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku Walne Zebranie/Walne Zebranie Delegatów określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Związku.

§ 57.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

§ 58.  Stowarzyszenie oraz I statut zostały zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku Wydział I Cywilny dnia 28 lutego 1995 r. Ostatnia zmiana statutu nastąpiła uchwałą Walnego Zebrania w Warszawie dnia 26 listopada 2005 r.

 

Osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi Związku Szlachty Polskiej przesyłają na adres Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej Ankietę kandydacką. Decyzję o przyjęciu w poczet Członków podejmuje na zebraniu Zarząd Główny Związku.
Wszystkie dane zawarte w ankiecie mają charakter poufny i nie podlegają wglądowi osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

http://www.szlachta.org/statut.htm
« Ostatnia zmiana: Niedziela, 03 Mar 2013, 22:42:02 wysłana przez Jerzy Łucki »
Jerzy Franciszek Łucki
Levavi oculos meos ad montes