Autor Wątek: ANKIETA DLA KANDYDATA/KANDYDATKI na CZŁONKA ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ  (Przeczytany 22272 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Jerzy Łucki

  • Konsultant genealogiczny,
  • Członek ZSzP
  • *****
  • Wiadomości: 3129
  • Podziękuj: 37
ANKIETA DLA KANDYDATA/KANDYDATKI na CZŁONKA ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ

Prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety na adres Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej:

Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej
ul. Krakowskie Przedmiescie 13 lok. 151
00-071 Warszawa
Polska

wraz z wymaganymi dokumentami oraz dołączonym dowodem uiszczonej opłąty administracyjnej w wysokości 75 PLN na konto Związku Szlachty Polskiej:

Bank Pekao S.A.

Nr konta: 54 1240 2148 1111 0010 3536 7320
Dla przelewów z zagranicy: Nr SWIFT: PKOPPLPW IBAN: PL54 1240 2148 1111 0010 3536 7320
Bez przesłania dokumentów i załączenia dowodu wpłaty (75 PLN) ankieta pozostanie bez rozpoznania. W żadnym wypadku opłata administracyjna nie jest zwracana.
Pobierz Ankietę:

Ankieta Kandydacka plik PDF (248 KB)  http://www.szlachta.org.pl/pub/ankieta_kandydacka.pdf

Wszystkie informacje podane przez Kandydata/Kandydatkę w Ankiecie mają status poufny i nigdy nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody Kandydata/Kandydatki.
Prosimy o możliwie szczegółowe wypełnienie ankiety. Każdy, nawet pozornie nieistotny szczegół dotyczący przodków i genealogii może mieć znaczenie.

W przypadku, gdy informacje podane w Ankiecie okażą się niewystarczające - można je uzupełnić w oparciu o wskazówki Konsultantów Genealogicznych Związku Szlachty Polskiej. Konsultanci służą pomocą w uzupełnieniu informacji.


WYCIĄG ZE STATUTU ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ

ROZDZIAŁ III
Członkowie Związku

§ 12. Członkiem Związku może być obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, który spełnia ponadto wymogi przewidziane w paragrafie § 13.

§ 13. 1. Do Związku może zostać przyjęta osoba:

1) szlachcic lub szlachcianka, tj. osoba pochodząca w prostej prawej linii męskiej od szlachcica uznawanego przez prawo publiczne Rzeczypospolitej do 1795 r. bądź państw funkcjonujących w latach 1772 – 1918 na terenach historycznych ziem polskich, a dziedzicząca po tymże przodku szlachectwo.

2) żona szlachcica w rozumieniu pkt 1, niedziedzicząca szlachectwa po swych przodkach, na czas małżeństwa lub wdowa po nim na czas wdowieństwa,

3) która ukończyła 18 rok życia,

4) zgadzająca się z postanowieniami statutu i deklaracji programowej,

5) uznająca za fundamentalne wartości wyrażone w haśle „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

2. Szczegółowy zakres prawny, terytorialny i chronologiczny szlachectwa polskiego określa, na potrzeby działalności Związku, Komisja Wywodowa.

3. Samo prawo do herbu, pochodzenie szlacheckie bez prawnego dziedziczenia szlachectwa, kawalerstwo zakonów (orderów), czy przynależność do rodziny posiadającej niegdyś dobra ziemskie, nie jest rozumiane jako szlachectwo i nie uprawnia do członkostwa w Związku.

§ 14. Do Związku nie może być przyjęta:

1. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, z zastrzeżeniem § 14 ust. 7.

2. Osoba, która była funkcjonariuszem w partii komunistycznej lub w jej przybudówkach.

3. Osoba należąca do hitlerowskiego lub stalinowskiego aparatu represji.

4. Osoba należąca do komunistycznych organów bezpieczeństwa w okresie 1944–1990.

5. Osoba niehonorowa.

6. Osoba należąca do organizacji, która w sposób nieuprawniony nadaje ordery, tytuły arystokratyczne, herby lub szlachectwo lub tytuły organizacyjne jednobrzmiące z tytułami szlacheckimi czy arystokratycznymi, a także osoba, która nie należąc do takiej organizacji wspiera ją lub przyjmuje nadawane przez nią tytuły. Listę takich organizacji określa i aktualizuje Zarząd Główny w drodze uchwały.


7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może podjąć decyzję o przyjęciu do Związku osoby skazanej prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa umyślnego.

§ 15. 1. Przyjęcia w poczet członków Związku dokonuje Zarząd Główny na wniosek kandydata złożony w formie pisemnej ankiety kandydackiej i dołączonych do niej dokumentów po ich rozpatrzeniu i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Wywodowej.

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Związku zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji niezbędnej dla udowodnienia dziedziczenia szlachectwa swojego albo swojego męża – w przypadku żony lub wdowy  niedziedziczącej szlachectwa po swoich przodkach. Szlachectwo polskie dowodzone jest za pomocą oryginalnych akt urzędowych, bądź wiarygodnych ich odpisów lub kopii. Herbarze, drukowane spisy szlachty i inne publikacje oraz prywatne  materiały rękopiśmienne traktowane są tylko i wyłącznie jako literatura pomocnicza.

3. Po otrzymaniu ankiety kandydackiej wraz z dołączonymi do niej dokumentami Komisja Wywodowa orzeka, czy ankieta i dokumenty są wystarczające, aby dowieść szlachectwa. Swoją opinię Komisja Wywodowa niezwłocznie przekazuje Zarządowi Głównemu.

4.   Stosunek członkostwa powstaje z chwilą podjęcia przez Zarząd Główny uchwały o przyjęciu w poczet członków Związku. O podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego oraz przesyła do podpisu formularz Deklaracji Członkowskiej.

5. W razie negatywnej opinii Komisji Wywodowej Zarząd Główny odmawia przyjęcia kandydata do Związku albo w uzasadnionych przypadkach odsyła sprawę do ponownego rozpatrzenia.

6. Do uchwały o odmowie przyjęcia dołącza się uzasadnienie merytoryczne.

7. Po uzupełnieniu przez kandydata odesłanej ankiety kandydackiej postępowanie rekrutacyjne biegnie od początku.

8. W przypadku przedstawienia przez kandydata, któremu odmówiono Członkostwa w Związku, nowych informacji, które uzasadniałyby jego przyjęcie do Związku, Zarząd Główny na podstawie pisemnego wniosku kandydata oraz opinii Komisji Wywodowej, po jego rozpatrzeniu wydaje właściwą uchwałę.

§ 16. 1. Zarząd Główny powołuje w drodze uchwały Komisję Wywodową będącą jego ciałem doradczym, strzegącym szlacheckiego charakteru Związku.

2. Członkiem Komisji Wywodowej może być członek Związku wykazujący się wybitną wiedzą z dziedziny genealogii, heraldyki lub prawa szlacheckiego.

3. Do Komisji należy:

1) Ustalanie zakresu szlachectwa polskiego, na potrzeby działalności Związku.

2) Ustalanie wymogów, których spełnienie jest niezbędne do udowodnienia szlachectwa kandydata do Związku.

3) Ocena i wyrażanie opinii na temat wystarczalności wywodowej materiałów zawartych w ankietach kandydackich i dokumentacji przedłożonej Komisji.

4) Prowadzenie korespondencji z kandydatem w sprawach uzupełnienia materiałów do ankiety, aż do momentu orzeczenia o zatwierdzeniu lub odmowie przyjęcia wniosku, jak również w razie potrzeby po przyjęciu do Związku.

5) Opracowanie w porozumieniu z Zarządem Głównym obowiązującej ankiety kandydackiej wraz z instrukcją do niej.

6) Ewidencjonowanie, katalogowanie, porządkowanie i okresowa aktualizacja materiałów wywodowych i członkowskich.

7) Dbałość o poprawność heraldyczną i przynależność herbową członków Związku.

4. Zarząd Główny powołuje w drodze uchwały Konsultantów Genealogicznych Związku. Konsultantem Genealogicznym Związku może być osoba wykazująca się wybitną wiedzą z dziedziny genealogii szlacheckiej. Aktualna lista konsultantów jest jawna i dostępna osobom zainteresowanym.

§ 17.  Członek Związku deklaruje przynależność do jednego z Oddziałów Związku. Brak deklaracji oznacza przynależność do jednostki macierzystej (Zarząd Główny). Każdy Członek Związku może z uzasadnionych powodów zmienić przynależność do Oddziału w drodze pisemnego wniosku. Przynależności do Oddziału nie można zmieniać w okresie wyborów Delegatów.

§ 18. Członkowie są zobowiązani do:

1) Honorowego postępowania.

2) Stosowania się do postanowień i zasad wypływających ze statutu.

3) Uiszczania wpisowego i regularnego opłacania składek Członkowskich.

4) Uczestniczenia w działalności Związku

§ 19. Członkowie Związku mają prawo :

1) Uczestniczyć we wszystkich formach działalności Związku, w szczególności brać udział w Walnym Zebraniu/Walnym Zebraniu Delegatów,

2) Występować z wnioskami do władz Związku,

3) Wybierać i być wybieranym do władz Związku,

4) Być powiadamiani o wszelkich inicjatywach podejmowanych przez władze Związku,

5) Do legitymacji i oznaki Związku.

§ 20. Przyczyną ustania członkostwa jest:

1. Śmierć Członka.

2. Złożenie przez Członka do Zarządu Głównego pisemnego oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Związku.

3. Skreślenie z listy Członków Związku z powodu:

a) Skazania Członka prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, z zastrzeżeniem § 20 ust. 5.

b) Ujawnienia nieznanych lub zatajonych przez Członka informacji, które wykluczałyby możliwość członkostwa w Związku.

c) Nieprzestrzegania przez Członka postanowień statutu lub uchwał władz Związku.

d) Niepłacenie składek przez okres 1 roku, bez złożenia  stosownych wyjaśnień.

4. Wykluczenie z grona Członków Związku z powodu:

a) Postępowania niehonorowego Członka.

b) Działania na szkodę Związku lub dobrego imienia polskiej szlachty.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może podjąć decyzję o nieskreślaniu Członka z listy Członków Związku w razie skazania go prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa umyślnego.

§ 21. Uchwałę o ustaniu członkostwa podejmuje Zarząd Główny. Przed podjęciem decyzji Zarząd Główny może zwrócić się o wyjaśnienia do Członka lub do osób, od których pochodzi informacja uzasadniająca ustanie członkostwa

§ 22. Od uchwały o skreśleniu z przyczyn wskazanych w § 20 ust. 3 lub o wykluczeniu z przyczyn wskazanych w § 20 ust. 4 Członek może odwołać się w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem, za pośrednictwem Zarządu Głównego, do Walnego Zebrania/Walnego Zebrania Delegatów. W takim przypadku Zarząd Główny zwołuje niezwłocznie nadzwyczajne Walne Zebranie Członków/Walne Zebranie Delegatów, wyznaczając jego termin na dzień przypadający nie później niż w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia odwołania.

§ 22a. Członkostwo w Związku ustaje:

1) w przypadku śmierci Członka albo złożenia przez Członka pisemnego oświadczenia do Zarządu Głównego o rezygnacji z członkostwa w Związku

- z chwilą zaistnienia tych zdarzeń,

2) w przypadku skreślenia z listy Członków z przyczyn wskazanych w § 20 ust. 3 lub wykluczenia z grona Członków Związku z przyczyn wskazanych w § 20 ust. 4

– z chwilą upływu terminu do złożenia odwołania od uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu lub wykluczeniu, a w przypadku złożenia odwołania od tej uchwały – z chwilą podjęcia przez Walne Zebranie/Walne Zebranie Delegatów uchwały podtrzymującej uchwałę Zarządu Głównego.

Jerzy Franciszek Łucki
Levavi oculos meos ad montes